Μέλη και εξωτερικοί συνεργάτες

Το προσωπικό του Σπουδαστηρίου αποτελείται

  1. από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, όπως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία,
  2. από Ομότιμους Καθηγητές, εφ’ όσον αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και Νόμους ισχυρότερους του παρόντος Κανονισμού,
  3. από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και από μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) όπως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία
  4. από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στο Σπουδαστήριο,
  5. από διοικητικό προσωπικό που διατίθεται από το Πανεπιστήμιο,
  6. από Ακαδημαϊκούς Επισκέπτες, δηλαδή ερευνητές σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία τελούν υπό την ιδιότητα αυτή, μετά από πρόσκληση του Πανεπιστημίου Κρήτης
  7. από Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα μέλη του Σπουδαστηρίου αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ., κάθε δύο έτη, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, παίρνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες του Σπουδαστηρίου και την εκφρασμένη διάθεση των προτεινόμενων ως μέλη.